Trendy v profylaxi žilní tromboembolické nemoci


Jaromír Gumelec

Záměrem autorů je představit současné názory na vyvíjející se směry

v profylaxi žilní tromboembolické nemoci (TEN), přinést nové informace o

její epidemiologii a poskytnout návod k omezení incidence TEN v různých

klinických oborech nejen u hospitalizovaných nemocných, ale i po jejich

propuštění do domácí péče.

Doporučení vychází jak z 9. konsenzu ACCP, tak z publikací a přednášek autorů statí, nepředstavují však pevný soubor norem,

který by lékařům bránil v rozhodování v konkrétních klinických situacích.

Úvod publikace patří epidemiologii TEN, jakožto třetímu nejčastějšímu

kardiovaskulárnímu onemocnění ve světě. Další část je věnována některým

novějším prostředkům k farmakoprofylaxi TEN. Přináší stručný přehled

poznatků o nízkomolekulárních heparinech, pentasacharidech, přímých

inhibitorech trombinu a přímých inhibitorech faktoru Xa. Samostatné kapitoly

se zabývají profylaxí TEN v ortopedii, chirurgii, traumatologii, onkologii,

gynekologii, porodnictví a vnitřním lékařství. Zvláštní kapitoly se týkají

léčebných opatření při krvácivých komplikacích v rámci léčby antitrombotiky

a diagnostiky a léčby antifosfolipidového syndromu. Nově byla zařazena

kapitola Kavální filtr v prevenci plicní embolie. V závěru knihy autoři shrnují

poznatky o profylaxi TEN, krvácivých komplikacích po antitromboticích a

změnách v diagnostice antifosfolipidového syndromu ve formě doporučených

operačních postupů.

Číst více
200 Kč Doporučená cena
V prodeji